เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ 6 ม.ค. 64 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64 โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 1 เม.ย. 64 - 13:51 น.

   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 อ่านต่อ ll 12 ก.พ. 64 - 10:56 น.

   เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อ่านต่อ ll 8 ก.พ. 64 - 09:31 น.

   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อ่านต่อ ll 29 ม.ค. 64 - 09:45 น.

   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ่านต่อ ll 25 ม.ค. 64 - 09:34 น.

   นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ อ่านต่อ ll 25 ม.ค. 64 - 09:28 น.

   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อ่านต่อ ll 25 ม.ค. 64 - 09:23 น.

   มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อ่านต่อ ll 21 ม.ค. 64 - 15:29 น.

   บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ ll 30 ธ.ค. 63 - 14:21 น.

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 อ่านต่อ ll 15 ธ.ค. 63 - 10:41 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:17 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อตะกอนสถานีผลิตน้ำประปาพร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:14 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:13 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนในสังกัดอื่น ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:12 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:09 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:08 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:05 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 25 พ.ค. 64 - 10:03 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตรวจเช็คระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และโทรสารอัตโนมัติ แชร์ปริ้นเตอร์ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเ อ่านต่อ ll 24 พ.ค. 64 - 10:06 น.

   ประกาศเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม อ่านต่อ ll 18 พ.ค. 64 - 09:59 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com