เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-718938, 054-718939

No title
 
 
New Document

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานน่าอยู่

เคียงคุ่วัฒนธรรมไทย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาการศึกษา

ชาวประชาเป็นสุข

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพระพุทธบาท และตำบลเชียงคาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เมื่อ 3 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เมื่อ 8 ก.พ. 64
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เมื่อ 13 ม.ค. 64 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ 7 พ.ค. 63
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" เมื่อ 6 พ.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เมื่อ 12 มี.ค. 63

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 อ่านต่อ ll 23 ก.ค. 61 - 11:08 น.

   ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 61 - 11:28 น.

   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน อ่านต่อ ll 30 พ.ค. 61 - 11:27 น.

   ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด อ่านต่อ ll 30 มี.ค. 61 - 15:13 น.

   ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) อ่านต่อ ll 16 มี.ค. 61 - 09:32 น.

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 อ่านต่อ ll 16 ก.พ. 61 - 11:06 น.

   ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ อ่านต่อ ll 12 ม.ค. 61 - 11:39 น.

   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 อ่านต่อ ll 30 ต.ค. 60 - 11:05 น.

   ประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ ll 27 ต.ค. 60 - 11:09 น.

   ประกาศ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ปฏิบัติราชการแทน อ่านต่อ ll 10 ต.ค. 60 - 15:20 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 อ่านต่อ ll 2 ต.ค. 58 - 14:37 น.

   จ้างปรับปรุงผิวงาน Double surface treatment สายกลางบ้าน บ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:11 น.

   ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตสายกลางบ้าน บ้านวังก้า หมู่ที่4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 30 ก.ย. 58 - 16:04 น.

   จ้างก่อสร้างลำเหมือง คศล. สายห้วยทางนาป่าสุสาน บ้านวังก้า หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:51 น.

   จ้างวางท่ออ่างเก็บน้ำห้วยเขาสูง บ้านตึ้ดใหม่ หมู่ที 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:46 น.

   จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. (ป้อนยาม) สำนักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:42 น.

   จ้างก่อสร้างลายเอนกประสงค์ป่าสุสานบ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:38 น.

   โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านใหม่วังเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:33 น.

   โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ บ้านอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:29 น.

   โครงการจ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 15 ก.ย. 58 - 20:24 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

  แนะนำผู้บริหารเทศบาล
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
-
นายกเทศมนตรี

จ่าสิบตำรวจพิสิษฐ์  อัศวภูมิ

ปลัดเทศบาล

นางธนิดา  มาลา

รองปลัดเทศบาล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่เลข 183 หมู่ 5 บ้านไฮหลวง ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55160

ติดต่อสอบถาม Fax&Tel. 054-718938, 054-718939   E-Mail. pc.183@hotmail.com